UA-133308884-1
Bakgrundsbild

Bygdegårdens stadgar

Stadgar för Östra Ljungby Bygdegårdsförening i Klippans kommun.

§ 1

Firma

Föreningens firma är Östra Ljungby Bygdegårdsförening.

§ 2

Ändamål

Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, skall ha till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a. samlingslokaler, vilken opartisk och på skäliga villkor skall uthyras till föreningens medlemmar samt till kommunala myndigheter och inrättningar även som i övrigt till organisationer och enskilda, vilka ha behov av och önska använda lokalen. Därtill skall föreningen på ett sunt sätt verka för bygdens kulturella utveckling.

Föreningen skall vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3

Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Klippans kommun i Kristianstads län. (Komm: Fr o m 1997 Skåne län).

§ 4

Inträde

Inträde i föreningen erhålles på hos styrelsen gjord framställning, av förening eller enskild, som skäligen kan antagas komma att främja det med föreningens verksamhet avsedda syftet. Inträdesansökan skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

Teckning av insats gäller som inträdesansökan. Det ankommer på styrelsen att pröva inträdesansökan.

§ 5

Insatser

Medlem som finns upptagen i f.d. Östra Ljungby Bygdehemsförenings register ingår som medlem i föreningen med en eller flera insatser om tio (10) kronor. Nya medlemmar deltager i föreningen med en eller flera insatser om etthundra (100) kronor.

Insatsteckning sker å av styrelsen fastställd teckningslista med början på nummer ettusen (1000).

Tecknade insatser betalas vid inträdet.

Sedan medlem inbetalt insatsbelopp erhålles medlemsbevis.

§ 6

Utträde

Medlem äger på därom hos styrelsen framställd skriftlig begäran, vilken skall vara egenhändigt undertecknad, begära sitt utträde ur föreningen.

Utträder medlem, äger denne icke rätt till insatsbelopp, andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar, såvida icke föreningsstämma annat beslutar.

§ 7

Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar eller skadar denne på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften, äger styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen. Åtnöjes utesluten medlem icke styrelsens beslut, äger denne få frågan om uteslutningen underställd föreningsstämmans prövning.

Utesluten medlems insatsbelopp vare förverkat, även som andel i vinst och föreningens tillgångar.

 • 8

Medlemsförteckning

Genom styrelsens försorg skall föras medlemsförteckning, upptagande medlems fullständiga namn och hemvist samt det antal insatser och värde, med vilka medlemmen deltager i föreningen.

§ 9

Organ

Föreningens organ äro:

 1. Föreningsstämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer

§ 10

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före den 1 april.

Extra föreningsstämma hålles, då styrelsen eller revisorerna finner sådan nödvändig eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar hos styrelsen gjort skriftlig framställning därom med angivande av det eller de ärenden, som önskas få behandlat. Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej uppsagt sig till utträde eller uteslutits, en röst.

Såväl val som övriga frågor avgöres genom öppen omröstning, därest icke sluten begäras.

Vid lika röstetal äger stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör lotten.

§ 11

Vid ordinarie föreningsstämma skola följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av balansräkning
 8. Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Besluta om föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 10. Redovisning av budget och verksamhetsplan
 11. Besluta om arvode till styrelse och revisorer
 12. Val av ordförande
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av personliga suppleanter
 15. Val av revisorer jämte suppleanter
 16. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma
 17. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman
 18. Övriga ärenden

§ 12

På extra föreningsstämma må ej upptagas andra ärenden än sådana, som angivits i kallelsen.

§ 13

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom annons i ortspressen eller genom personlig kallelse senast åtta dagar före stämman.

§ 14

Styrelse

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av sju ledamöter samt lika många personliga suppleanter. Av dessa skall kommunfullmäktige i Klippans kommun beredas tillfälle att utse en ledamot jämte suppleant.

 

Ledamöter utses för en tid på två år, dock att vid första valtillfället halva antalet utses på ett år.

 

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång, väljes ersättare för den återstående delen av mandattiden.

§ 15

Styrelsen utser inom sig behövliga funktionärer.

§ 16

Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie styrelseledamot suppleant kallas.

 

Styrelsen är beslutsför då de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

§ 17

Vid styrelsens sammanträde föres protokoll, vilket inom två veckor efter sammanträdet skall justeras av styrelsens ordförande och av därtill utsedd justeringsman.

§ 18

Styrelsen åligger att med iakttagande av dessa stadgar handhava föreningens angelägenheter, såsom personal, uthyrningar, taxor, avtal, kontrakt samt inköp av inventarier och reparationer som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten.

 

Styrelsen åligger vidare att i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt av riksförbundet infordrade rapporter och upplysningar.

 

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga ledamöter äro därom ense.

§ 19

Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utsett.

§ 20

Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfatta tiden 1 januari – 31 december.

 

Styrelsen skall senast trettio (30) dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 21

Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skola granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. Därjämte skall kommunfullmäktige i Klippans kommun beredas tillfälle att utse en revisor att jämte de stämmovalda revisorerna granska räkenskaperna och förvaltningen.

 

För revisorerna utses suppleanter. Samtliga dessa val gälla ett år.

 

Revisionsberättelse skall senast tio (10) dagar före ordinarie föreningsstämma avlämnas till styrelsen.

§ 22

Ändring av stadgar samt likvidation

Beslut om ändring av dessa stadgar samt om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 23

Upplösning

Skulle föreningen upplösas, skola föreningens behållna tillgångar tillfalla Klippans kommun eller annan sammanslutning att användas till fortsatt främjande av det ändamål för vilket föreningen bildats.

 

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den 20 mars 1985.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se